Muži v snahe zabezpečiť rodinu zabúdajú žiť! Pre mužov je podstatné, aby si znova upevnili svoju identitu, a to nielen ako členovia spoločnosti, ale aj ako hlavy rodín a ako osoby vytvárajúce Kristovo Telo. Keď si muži budú istí svojou identitou, potom aj ich manželstvá a rodiny budú silné a zdravé.

Muži by nemali byť známi bohatstvom svojho majetku, ale bohatstvom svojich cností.

Skupiny Modlitieb otcov od 2 do 8 mužov sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska v bytoch, domoch alebo v kostole, aby sa modlili za svoje rodiny a za všetkých otcov.

Mnohí muži na celom svete boli požehnaní skrze tieto stretnutia.

Čo robíme v našich skupinách?

Utvoríme kruh alebo polkruh okolo stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého vkladáme papierové krúžky s menami tých, za ktorých sa chceme modliť.

Modlime sa a chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa spolubratom so svojimi problémami. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú túžbu rozdávať rady a radšej odovzdávame tieto problémy Pánovi.

Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme otvorení prijať do skupinky nových otcov a máme na pamäti, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.

Každý muž, ktorý je kňazom vo svojej rodine a venuje Bohu čas v modlitbe a chvále spevom neostane bez Božej pomoci vo svojej náročnej úlohe kráčať podľa vzoru sv. Jozefa.

Bližšie info na stránke www.modlitbyotcov.sk

V Raslaviciach máme stretnutie každý utorok po sv. omši o 18,45 hod.